Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») Фізичної особи-підприємця (надалі-ФО-П) Кочанов Олександр Сергійович - укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та інших положень чинного законодавства України.

Ця Оферта містить усі істотні умови Договору роздрібної купівлі-продажу Товару та виражає намір Продавця вважати себе зобов’язаним у випадку її (Оферти) прийняття.

Договір вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору.

1. Визначення понять, що використовуються в Оферті:

«оферта» – пропозиція укласти договір, що містить істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття;
«Оферта» – публічна пропозиція Продавця укласти Договір, що викладена у цьому документі;
«акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною;
«Продавець» – ФО-П Кочанов Олександр Сергійович, що здійснює продаж Товару з використанням засобів дистанційного зв’язку;
«Покупець» – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;
«Товар» – продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сайті https://www.sharman.kiev.ua «засоби дистанційного зв'язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;
«договір, укладений на відстані» - договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;
«Інтернет-сайт» – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет: https://www.sharman.kiev.ua разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Продавця і, з-поміж іншого, забезпечують доступ Покупців до цих інформаційних ресурсів з метою замовлення та придбання Товару;
«електронне повідомлення» – інформація, надана Продавцем Покупцеві через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;
«Менеджер» – співробітник Продавця, який сприяє Покупцеві, зокрема, в оформленні Замовлення та придбання Товару;
«Замовлення» – інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору. Замовлення здійснюються (розміщуються) Покупцем за телефоном.
«Договір» – договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти;
«Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

2. Загальні положення

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сайті Продавця https://www.sharman.kiev.ua
2.2. Прийняття (акцепт) Оферти Покупцем здійснюється:
- шляхом здійснення (розміщення) Замовлення за телефоном вказаним на Інтернет-сайті. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Менеджером Продавця умов Замовлення.
2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне та безумовне прийняття Покупцем.
2.4. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого викладений на Інтернет-сайті, https://www.sharman.kiev.ua та який є в наявності у Продавця.
2.5. Оферта може бути відкликана Продавцем у будь-який момент, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті.
2.5.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.
2.6. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент.
2.6.1. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Інтернет-сайті Продавця.
2.6.2. Зміни до Оферти не можуть бути внесені після її прийняття Покупцем у порядку, що передбачений Офертою.
2.7. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України.
2.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

3. Інформація про Товар

3.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Покупцеві, представлена на Інтернет-сайті в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.
З метою отримання додаткової, або більш вичерпної інформації щодо характеристик Товару Покупцеві необхідно звернутись за консультацією до Менеджера Продавця, контактні дані якого наведені в пункті 10.2 цієї Оферти.
3.2. Ціни на Товар, що вказані на Інтернет-сайті https://www.sharman.kiev.ua, можуть відрізнятися від цін на аналогічні товари в магазинах роздрібної торгівлі інших продавців аналогічного товару.
3.3. Умови та порядок проведення розпродажів, акцій і т.п. щодо Товарів, які реалізуються через Інтернет-сайт, можуть відрізнятися від тих, що проводяться в магазинах роздрібної торгівлі інших продавців аналогічного товару.
3.4. Якщо виробником, або нормативними документами України, або умовами договору встановлено гарантійні строки на Товар, такий строк вказується на Інтернет-сайті https://www.sharman.kiev.ua. Зазначені гарантійні зобов’язання виконуються Продавцем.

4. Реєстрація Покупця та здійснення (розміщення) Замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті.
4.2. Перед укладенням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію щодо основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання/погодження якої передбачена чинним законодавством України..
4.3. Для здійснення Замовлення Покупець повинен вказати наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;
- адреса та номер почтового відділення, за якою має бути доставлений Товар;
- контакті дані Покупця: номер телефону та адреса електронної пошти, за наявності).
При здійсненні (розміщенні) Замовлення за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті, з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець приймає умови Оферти.
4.3.1. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до пункту 4.3 цієї Оферти.
Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до пункту 4.3 цієї Оферти.
Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до пункту 4.4 цієї Оферти.
4.3.2. Надаючи номер телефону та адресу електронної пошти, Покупець погоджується на отримання рекламної та іншої інформації», що буде вважатись його згодою на отримання рекламних та інших інформаційних матеріалів від Продавця.
4.3.3. Після отримання Замовлення, заявленого Покупцем за телефоном вказаним на Інтернет-сайті, з використанням засобів Інтернет-сайту, Менеджер Продавця найближчим часом зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення.
4.3.4. Замовлення вважається здійсненим (розміщеним) з моменту остаточного погодження між Покупцем та Продавцем усіх умов Замовлення, після отримання/погодження з Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.
4.5. На кожне здійснене (розміщене) Замовлення Продавець отримує у поштовому відділенні унікальний ідентифікаційний номер відправлення, який повідомляється Покупцеві.
4.6. Умови здійсненого (розміщеного) Замовлення та факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачена чинним законодавством України, вважаються узгодженими та наданою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Продавцем усіх умов Замовлення
4.7. Інформація, отримана Продавцем від Покупця в процесі отримання (розміщення) та виконання Замовлення, є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.
Продавець та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.7 цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана Продавцем від Покупця за телефоном, та/або в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення та виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, служби доставки, кур’єрські служби, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.
4.8. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або здійсненні (розміщення) Замовлення за телефоном. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступним шляхом:
сплатити за товар післяплатою, яка здійснюється лише при передоплаті транспортних витрат Продавця в розмірі 200 грн. на поточний рахунок Продавця у форматі IBAN повні банківські реквізити для здійснення оплати яких надаються Покупцеві в режимі замовлення за телефоном вказаним на Інтернет-сайті та/або з використанням засобів Інтернет-сайту.
Сума транспортних витрат вираховується від загальної суми замовлення під час оплати та отримання товару у оператора поштового зв’язку. Якщо Покупець не забирає товар, або відмовляється від замовлення без наявності поважних причин (брак з боку виробника), сума транспортних витрат Продавця, сплачена Покупцем останньому не повертається.
5.1.2. Вартість послуги за оплату за товар післяплатою не входить до оплати товару, оскільки встановлюється операторами поштового зв’язку самостійно та сплачується Покупцем.
Вартість послуги з оплати за товар післяплатою поштового оператора «Нова Пошта» становить 2% від вартості товару + 20 грн та може змінюватись оператором.
5.2. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також надається у поштовому відділенні при здійсненні післяплати та отриманні Замовлення.

6. Виконання Замовлення

6.1. Після здійснення Покупцем Замовлення Продавець виконує його обробку та організовує доставку Товару.
6.2. Продавець забезпечує доставку Товару Покупцеві протягом строку, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти.
6.3. Замовлені Товари доставляються Покупцеві поштовими відправленнями через операторів поштового зв’язку.
6.4. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару Покупцеві, що підтверджено наступними документами:
товарним чеком, або видатковою накладною, підписаною уповноваженим представником Продавця з зазначенням загальної суми вартості товару, суми передоплати транспортних витрат Продавця в розмірі 200 грн., які сплачуються на поточний рахунок Продавця у форматі IBAN та на решту суми яка повинна сплачуватись Покупцем післяплатою у оператора поштового зв’язку під час отримання товару;
- повідомленням про вручення або відмову від отримання поштового відправлення, при доставці Товару Покупцеві операторами поштового зв’язку.
З метою підтвердження факту передачі Товару Покупцеві Продавець може оформляти будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які Покупець підписує під час отримання Товару.
6.5. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти. Інформація про неможливість виконання Замовлення Продавцем та причини такої неможливості доводяться до відома Покупця в режимі телефонної розмови.
6.6. У випадку часткової неможливості виконання Замовлення Менеджер Продавця зв’язується з Покупцем та погоджує можливість зміни Замовлення. Погоджені з Покупцем зміни умов Замовлення узгоджуються в режимі телефонної розмови.
У випадку відмови Покупця від зміни Замовлення, Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконання Замовлення в порядку, що передбачений пунктом 6.5 цієї Оферти.
6.7. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару Продавцем Покупцю в порядку, встановленому цієї Офертою.
6.8. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування.
6.9. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був отриманий Покупцем внаслідок умисних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

7. Повернення Товару

7.1. Покупець має право розірвати Договір та повернути Товар у порядку, передбаченому абз. 2, ч. 1, ст.8, ст.ст. 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі-Закон), Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.
7.2. У випадку настання обставин передбачених абз. 2, ч. 1, ст.8, ст.ст. 9, 13 Закону чи інших аналогічних норм чинного законодавства та бажанні розірвання Договору за ініціативою Покупця, останній зобов’язаний повідомити Продавця про це в режимі телефонної розмови.
7.2.1. Повідомлення, передбачене п. 7.2 цієї Оферти, може надаватися Покупцем Продавцеві за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті https://www.sharman.kiev.ua.
7.2.2. Повідомлення, передбачене пунктом 7.2 цієї Оферти, повинно містити інформацію про ідентифікаційний номер Замовлення, умови Замовлення, причини повернення Товару та іншу вичерпну інформацію, за наявності якої Товар може бути повернений.
7.3. Після отримання повідомлення Покупця, передбаченого пунктом 7.2 цієї Оферти, Продавець зв’язується з Покупцем та, у випадку обґрунтованості та законності вимоги про повернення Товару, погоджує порядок повернення Товару, а також грошових коштів, сплачених Покупцем.
7.4. Інші умови розірвання Договору та повернення Товару визначаються на підставі чинного законодавства України, зокрема законодавства у сфері захисту прав споживачів.

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності

8.1.Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сайті, належать Продавцю та/або іншій особі (ліцензіару), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір, і не можуть використовуватись третіми особами без письмової згоди Продавця та/або іншої особи (ліцензіара), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади і управління, внаслідок яких на Сторін покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т. п.) та інші дії чи події, які існують поза волею Сторін.
9.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана в найкоротший строк, в режимі телефонної розмови повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом повідомлення іншій Стороні в режимі телефонної розмови.
9.4. Факт існування форс-мажорних обставин, у випадку необхідності має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

10. Прикінцеві положення

10.1. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони доведені в режимі телефонної розмови, та/або надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою.
10.2. Претензії щодо придбаного Товару, вимоги щодо виконання гарантійних зобов’язань (проведення ремонту Товару), пропозиції стосовно діяльності Продавця, запити про надання інформації і т.п. приймаються Продавцем в режимі телефонної розмови за телефоном вказаним на Інтернет-сайті https://www.sharman.kiev.ua.
10.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11. Інформація про Продавця

Найменування Продавця: Фізична особа-підприємець Кочанов Олександр Сергійович
Місцезнаходження Продавця: електронна адреса sell@sharman.kiev.ua